Menu

tiêu chuẩn khẩu trang y tế

IV TCVN 8389-1:2010 Khẩu trang y tế - Phần 1: Khẩu trang y tế thông thường

 - Số hiệu:

 TCVN 8389-1:2010

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn