Menu

tiêu chuẩn khẩu trang chống nhiễm khuẩn

IV TCVN 8389-2:2010 Khẩu trang y tế - Phần 2: Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn

 - Số hiệu:

 TCVN 8389-2:2010

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn