Menu

tiêu chuẩn

III TCVN 5083:1990 (ISO 4850:1989) Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng cho hàn và các kỹ thuật liên quan. Cái lọc sáng. Yêu cầu sử dụng và truyền quang

 - Số hiệu:

 TCVN 5083:1990
(ISO 4850:1989)

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt

III TCVN 6518:1999 (ISO 4852:1978) Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Kính lọc tia hồng ngoại. Yêu cầu sử dụng và truyền xạ

 - Số hiệu:

 TCVN 6518:1999
(ISO 4852:1978)

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt

III TCVN 6519:1999 (ISO 6161:1981) Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Kính lọc và kính bảo vệ mắt chống bức xạ laze

 - Số hiệu:

 TCVN 6519:1999
(ISO 6161:1981)

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt

IX TCVN 7282:2008 về Áo phao cứu sinh

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn