Menu

II QCVN 80:2014/BGTVT Kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển

 - Số hiệu:

QCVN 80:2014/BGTVT

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

 Còn hiệu lực

 - Tên tiếng anh:

National Technical Regulation on Control of Noise Levels on Board Ships

 Bảo hộ lao động Nam Sơn mời các bạn xem toàn văn văn bản Quy chuẩn quốc gia QCVN 80:2014/BGTVT Kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển nhé:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 80: 2014/BGTVT

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN TRÊN TÀU BIỂN

 

National Technical Regulation

on Control of Noise Levels on Board Ships

 

HÀ NỘI 2014

Lời nói đầu

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển QCVN 80: 2014/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 68/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 11  năm 2014.

Quy chuẩn này được biên soạn dựa trên các yêu cầu bắt buộc của Bộ luật về các mức tiếng ồn trên tàu đã được Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) thông qua bởi nghị quyết MSC.337(91).

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN TRÊN TÀU BIỂN

National Technical Regulation

on Control of Noise Levels on Board Ships

MỤC LỤC                

                                                                                                                                                                                                          Trang

I. QUY ĐỊNH CHUNG..................................................................................................................................... 7

               1.1        Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng............................................................ 7

               1.2        Tài liệu viện dẫn và giải thích từ ngữ..................................................................... 8

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT................................................................................................................. 13

Chương 1         Quy định chung ....................................................................................................... 13

                 1.1      Trình các bản vẽ và tài liệu thiết kế........................................................................ 13

Chương 2         Thiết bị đo.................................................................................................................. 14

                 2.1      Các đặc tính kỹ thuật của thiết bị đo ..................................................................... 14

                 2.2      Sử dụng thiết bị ........................................................................................................ 14

Chương 3         Đo tiếng ồn ............................................................................................................... 15

                 3.1      Quy định chung ........................................................................................................ 15

                 3.2      Yêu cầu đối với người đo........................................................................................ 15

                 3.3      Các điều kiện đo........................................................................................................ 15

                 3.4      Các điểm đo................................................................................................................ 17

                 3.5      Đo trong buồng máy................................................................................................. 17

                 3.6      Đo trong lầu lái........................................................................................................... 18

                 3.7      Đo trong các buồng sinh hoạt................................................................................. 18

                 3.8      Đo trong các buồng thông thường không có người làm việc........................... 19

Chương 4         Các mức áp suất âm cho phép lớn nhất .......................................................... 20

                 4.1      Quy định chung ........................................................................................................ 20

                 4.2      Báo cáo kiểm tra tiếng ồn......................................................................................... 21

Chương 5         Bọc cách âm giữa các buồng sinh hoạt ........................................................... 22

                 5.1      Chỉ số cách âm ......................................................................................................... 22

                 5.2      Đo đặc tính cách âm lan truyền theo không khí.................................................. 22

 

Chương 6         Bảo vệ thính giác và cảnh báo............................................................................. 23

                 6.1      Quy định chung ........................................................................................................ 23

                 6.2      Các yêu cầu đối với thiết bị bảo vệ thính giác..................................................... 23

                 6.3      Các cảnh báo............................................................................................................. 23

       III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ......................................................................................................... 25

1.1 .. Quy định chung............................................................................................................ 25

1.2... Kiểm tra hàng năm....................................................................................................... 25

1.3 .. Hồ sơ cấp cho tàu......................................................................................................... 25

1.4... Thủ tục chứng nhận.................................................................................................... 25

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN............................................................. 27

1.1 .. Trách nhiệm của chủ tàu, cơ sở thiết kế,

......... đóng mới, hoán cải và sửa chữa tàu........................................................................ 27

1.2 .. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam............................................................. 27

1.3 .. Kiểm tra thực hiện của Bộ Giao thông vận tải......................................................... 27

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN........................................................................................................... 29

PHỤ LỤC..... Mẫu báo cáo kiểm tra tiếng ồn.......................................................................... 30

 

Back to top
Tin nhắn