Menu

danh mục tiêu chuẩn bảo hộ lao động

Danh mục tiêu chuẩn TCVN, quy chuẩn QCVN về phương tiện bảo hộ lao động cá nhân PPE

Danh mục tiêu chuẩn TCVN, quy chuẩn QCVN về phương tiện bảo hộ lao động cá nhân (PPE)

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu về Định nghĩa Phương tiện bảo hộ lao động cá nhân?

Phương tiện (trang thiết bị) bảo hộ lao động cá nhân là những trang thiết bị sử dụng trên một phần hoặc toàn bộ cơ thể người lao động để ngăn chặn các yếu tố có hại và nguy hiểm từ bên ngoài hoặc làm giảm bớt ảnh hưởng đó, phòng ngừa tai nạn lao động hoặc giảm mức độ và quy mô thiệt hại.

Tại sao cần sử dụng Phương tiện (trang thiết bị) bảo hộ lao động cá nhân?

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn