Menu

bảo vệ mắt

III TCVN 5082:1990 (ISO 4849:1981) Phương tiện bảo vệ mắt. Yêu cầu kỹ thuật

 - Số hiệu:

 TCVN 5082:1990
(ISO 4849-1981)

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt

III TCVN 6520:1999 (ISO 4856:1982) Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Bảng khái quát các yêu cầu đối với mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt

 - Số hiệu:

 TCVN 6520:1999
(ISO 4856:1982)

 - Loại văn bản:

 Tiêu chuẩn Việt Nam

 - Lĩnh vực:

 An toàn lao động

 - Tình trạng hiệu lực:

Tiếng Việt
Back to top
Tin nhắn