Menu

thực tế

Áp dụng chu trình PDCA trong các bệnh viện tại Việt Nam

 

Nguyên lý chu trình PDCA là cốt lõi của nhiều mô hình, có thể áp dụng ở nhiều quy mô rất khác nhau, từ những việc nhỏ mang tính cục bộ cho đến toàn hệ thống. Chu trình PDCA là một phương pháp cải tiến chất lượng đơn giản, tiện lợi, chi phí thấp nhưng có hiệu quả nên rất thích hợp với hoàn cảnh thực tế của Việt Nam.

Tham khảo tài liệu, Bạn sẽ hiểu rõ hơn việc áp dụng chu trình PDCA trong thực tế, từ đó đúc rút được kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp mình.

Vietnamese
Back to top
Tin nhắn